فرآیند هوادهی گسترده

فرآیند هوادهی گسترده (Extended Aeration Activated Sludge)

در تصفیه فاضلاب از جمله اصلاحات فرآیند لجن فعال می باشد که برای تصفیه فاضلاب بهداشتی جوامع کوچک تا متوسط و فاضلاب های صنعتی کاربرد دارد تفاوت این روش با لجن فعال متعارف حذف مخزن ته نشینی اولیه و افزایش حجم مخزن هوادهی و افزایش زمان هوادهی می باشد. اساس کار این فرآیند نیز مانند سایر فرآیندهای بیولوژیک هوازی هضم هوازی بار آلی موجود در فاضلاب توسط میکرواورگانیسمها می باشد.در واقع یک  پکیج تصفیه فاضلاب فرایند هوادهی گسترده دارای آشغاگیر، مخزن پمپاژ و متعادلساز، مخزن هوادهی، مخزن ته نشینی، مخزن تماس کلر، مخزن ذخیره و تغلیظ لجن، سیستم بازگشت و دفع لجن، سیستم تولید و توزیع هوا، سیستم آماده سازی و تزریق کلر می باشد.

تصفیه فاضلاب با روش هوادهی گسترده یک فرآیند تصفیه هوازی است که در آن زمان نگهداشت طولانی برای اکسیداسیون فاضلاب وجود دارد. زمان نگهداشت معمولی برای فرآیند تصفیه هوای متعارف 8 ساعت است. زمان نگهداشت برای هوادهی گسترده 24 ساعت است. سیستمهای هوادهی گسترده می توانند به طور موثر با زمان نگهداشت در محدوده 12 تا 48 ساعت کار کنند.

تصفیه هوادهی گسترده با اکسیداسیون تقریبا کامل مواد آلاینده، فرآیند بسیار کاملی محسوب میشود اگر سیستم به درستی طراحی شده باشد نیتریفیکاسیون نیز در سیستم های هوادهی گسترده رخ می دهد. سیستم های هوادهی گسترده دارای سن لجن بالا هستند و مقداری لجن فعال را تولید میکنند که باید به صورت منظم برداشته شود. اکثر پکیجهای تصفیه فاضلاب بهداشتی از فرآیند روش هوادهی گسترده بهره میبرند.

مشخصات فنی پکیج تصفیه فاضلاب با فرآیند هوادهی گسترده (EAAS)

هوادهی گسترده یک فرآیند تصفیه زیستی (بایولوژیکال) است که در آن میکروارگانیسم ها فاضلاب را تجزیه می کنند. پنج عنصر اساسی برای فرآیند تصفیه فاضلاب بروش EAAS  وجود دارد که عبارتند از:

1-آب: که توسط تاسیسات تولید فاضلاب ارائه میشود.
2-. فاضلاب : باز هم توسط مرکز ارائه میشود؛ فاضلاب غذا برای میکروارگانیسم ها است.
3- اکسیژن : اکسیژن منبع انرژی برای میکروارگانیسم ها و برای متابولیسم فاضلاب و تبدیل فاضلاب به جنس خود و دی اکسید کربن است.
4- میکروارگانیسم ها : این ها به طور طبیعی در فاضلاب رخ می دهد و با فرآیند گزینش طبیعی، ارگانیزم های خاصی در یک مخزن هوادهی رشد می کنند.
5-یک مخزن یا ظرف برای در بر گرفتن چهار عنصر بالا – مخازن، “خانه” یا زیستگاه برای موجودات زنده است و مکانی که در آن تصفیه اتفاق می افتد.

برای تصفیه مناسب باید یک تعادل از 5 مورد بالا وجود داشته باشد. طراحی سیستم برای عملکرد درست آن و دستیابی به نتیجه مطلوب تصفیه فاضلاب حیاتی است. میکروارگانیسم ها از فاضلاب برای خوراک و از اکسیژن تهیه شده توسط هواده برای انرژی و ادامه بقای خود استفاده می کنند. آنها فاضلاب و اکسیژن را متابولیزه می کنند و بخشی از فاضلاب را در بدن خود جذب می کنند. آنها مقدار بیشتری از خودشان را تولید می کنند و تولیدات راکد و بی ضرر دی اکسید کربن و آب را فراهم می کنند. جمعیت میکروارگانیسم ها با مقدار غذا و هوا موجود و زمان استفاده از آن کنترل می شود. بیش از حد کم یا بیش از اندازه هر یک از این متغیرها مانع از تعادل سیستم و کاهش کیفیت تصفیه فاضلاب می شوند.